جهت مشاهده خلاصه پروژه و تهیه مقاله بر روی عنوان مورد نظر کلیک کرده و فهرست مقاله در سایت PDFiran.com باز خواهد شد

 

تاثیر برداشت مصالح رودخانه ای بر پایداری سازه های هیدرولیکی توسط مدل MIKE11 - مطالعه موردی سیفون معکوس بالا رود

105برگ

مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت

145برگ

شبیه سازی عددی الگوی جریان و توزیع فشار آب در پرتاب کننده های جامی شکل FLIP BUCKETS

150برگ

بررسی افت انرژی در سر ریز های پلکانی با استفاده از روش المان های محدود

140برگ

ارایه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی و فنی سیستم های انحراف آب در سدها

120برگ

بررسی و مقایسه نرم افزارهای طراحی سدهای انحرافی و ارایه یک نرم افزار پیشنهادی به منظور طراحی سدهای انحرافی کوچک

190برگ

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی - به کمک داده های آزمایشگاهی

200برگ

شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی - هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد در حوضچه استغراق

210برگ

بررسی و تجزیه و تحلیل استهلاک انرژی روی سر ریز پلکانی لبه دار

130برگ

بررسی امواج ناشی از شکست سد بر روی بستر کانال

100برگ

رفتار نگاری و رفتار سنجی در سدهای بتنی با بررسی موردی سد لتیان

190برگ

تحلیل پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب

230برگ

تدقیق و ارزیابی پارامترها و مشخصه های هیدرولیکی حوضچه آرامش ( سد نازولوچای )

150برگ

فرمول های ساده شده برای برآورد تراوش در سدهای خاکی و ارزیابی آن ها به کمک روش اجزا محدود

110برگ

بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد مهاباد با استفاده از نرم افزار GSTAR3.0

105برگ

بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون 2 و انتخاب گزینه بهینه

315برگ

تحلیل دینامیکی مخازن مایع زیر زمینی استوانه ای

170برگ

تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

230برگ

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب تخلیه سر ریز با تاج نیم دایره ای در پلان

235برگ

تحلیل تغییرات بستر در محدوه آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی در حالت آب صاف ( با استفاده از داده های آزمایشگاهی )

150برگ

بررسی پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از مجموعه های فازی

180برگ

روش ارزیابی پایداری و ایستایی سکوهای فرا ساحل متداول در خلیج فارس برای تطویل عمر بهره برداری آن ها

250برگ

تحلیل استاتیکی غیر خطی سدهای وزنی بتنی به روش حجم محدود

220برگ

شبیه سازی عددی - آزمایشگاهی پایه پل های بتنی تحت اثر گرادیان حرارتی

165برگ

ارزیابی بهینه سیل در رودخانه های فصلی و تاثیر سازه های متقاطع بر آن

180برگ

بررسی تاثیر پیش بارگذاری بر روی عضو سازه جاکت حین ضربه کششی

170برگ

تثبیت خاک بستر سازه های سد انحرافی نکارود

190برگ

بررسی استهلاک انرژی بر روی سر ریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی فلوئنت

110برگ

تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آن ها

170برگ

شناخت فرآیند کاویتاسیون

125برگ

تخمین پارامترهای موثر در تراکم مصالح سنگی بدنه سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

128برگ

برآورد سیلاب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

135برگ

تعیین سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

180برگ

بررسی سیستم های انتقال آب ( سد قلعه چای )

230برگ

بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاک های متورم شونده

150برگ

تحلیل عددی جریان بر روی سر ریز اوجی به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورنوی

115برگ

بررسی متغیرهای اجرایی سدهای بتن غلتکی RCC (سد چگین )

215برگ

تجزیه و تحلیل مدل ریاضی رسوب در مخازن سد و عملکرد نیروهای حاصل در مجاورت سد در زمان عادی و وقوع زلزله

180برگ

ارزیابی تاثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی سازه های آبی کانال آبرسان در شرایط غیر ماندگار

145برگ

تهیه و ارایه نرم افزار کنترل پایداری شیروانی های سنگی

133برگ

ارایه یک مدل عددی - ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

130برگ

مطالعه سکوی فرا ساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد

260برگ

ارایه یک مدل عددی - ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی جهت محاسبه تراوش از زیر سد بتن غلتکی به روش حجم محدود بی سازمان

170برگ

ترکیب شبکه بندی ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود برای مدل کردن جریان روی سر ریز پلکانی

200برگ

اعمال مهندسی ارزش در سد مخزنی کلزنار

120برگ

مطالعه ای بر سر ریز سدهای مخزنی و بهینه سازی روش طراحی سر ریز

200برگ

مطالعه و بررسی پدیده شکست سدهای قوسی

125برگ

برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

90برگ

بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی

128برگ

استفاده و بررسی یک مدل ریاضی بارش رواناب جهت تعیین ابعاد سر ریز اوجی و نیلوفری

190برگ

شبیه سازی تاثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیکی بر میزان رسوب گذاری در کانال آب رسانی

195برگ

شبیه سازی تاثیر پارامترهای هندسی - هیدرولیکی بر میزان رسوب گذاری در کانال آب رسانی

195برگ

شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی

110برگ

تخمین آبشستگی در پایین دست جهت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

150برگ

بررسی تاثیر سدهای وزنی ( مخازن تاخیری ) در کاهش سیلاب های شهری با استفاده از مدل ریاضی

220برگ

تحلیل پایداری لرزه ای سدهای وزنی بتنی ترک خورده

110برگ

ارزیابی روند ورود رسوبات به مخزن سدها ( سد علویان )

135برگ

استفاده از شبکه بندی ورنوی در تحلیل عددی جریان آب بر روی بستر حوضچه آرامش نوع USBR به روش حجم محدود

120برگ

ارزیابی دبی سیلاب طراحی سازه های هیدرولیکی به کمک روابط هیدرولیکی حمل رسوبات رودخانه ای

135برگ

شبیه سازی عددی هیدرولیکی - هندسی آبشستگی در پایه پل های بتنی ( مطالعه موردی )

180برگ

بررسی کاویتاسیون و روش های جلوگیری از آن در شیار دریچه ها

150برگ

عوامل موثر بر طرح اختلاط بتن غلتکی و تعیین پارامترهای آن برای سد زیردان

140برگ

اندرکنش سد وزنی و مخزن تحت نیروی زلزله

160برگ

مکان یابی پدیده حباب زایی بر روی سر ریز پلکانی سدهای بتن غلتکی به روش حجم محدود

140برگ

بررسی رسوب در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار Gstars 2.1

145برگ

بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی

137برگ

بررسی معیارهای سیلاب طراحی سدهای بزرگ به منظور بهینه گرایی طراحی سر ریز در منطقه جنوب غربی زاگرس

100برگ

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی پایداری لرزه ای سدهای خاکی ناهمگن

120برگ

ارزیابی روش های هیدرولیکی محاسبه بار رسوبی رودخانه ها ( مطالعه موردی )

208برگ

آنالیز مدل تراوش در بدنه سدهای خاکی با نرم افزار Mseep و مطالعه موردی تراوش پیش بینی نشده در بازوی خاکی سد 15 خرداد

170برگ

مدل طراحی سیستم های جمع آوری رواناب سطحی شهری در محیطبرگ گسترده

240برگ

بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با کمک الگوریتم ژنتیک

120برگ

استفاده از مدل بارش - رواناب در برآورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی

120برگ

آنالیز روش های تعیین حجم مخازن سدها

135برگ

بررسی روند رسوب گذاری در مخازن سدها با استفاده از نرم افزار GSTARS 3.0

170برگ

تاثیر کاربرد روش المان مرزی در ترکیب با روش المان محدود در تحلیل مسایل اندرکنش آب و سازه

128برگ

تاثیر کاربرد روش المان مرزی در ترکیب با روش المان محدود در تحلیل مسایل اندرکنش آب و سازه

128برگ

مدل عددی طراحی سر ریز اوجی در اثر پدیده کاویتاسیون

140برگ

بهره گیری از مدل های احتمالاتی در تعیین دبی طراحی سازه های هیدرولیکی سدهای مخزنی

150برگ

محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPR و المان های محدود

100برگ

مدل سازی تقسیم جریان در رودخانه های شاخه ای

83برگ

روش های تحلیل غیر خطی در سکوهای دریایی

114برگ

بررسی و تحلیل نرم افزارهای جریان متغیر تدریجی

35برگ

تحلیل پارامترهای هندسی - هیدرولیکی در آبشستگی پایین دست کالورت ریزشی

100برگ

بررسی فشار هیدرودینامیک وارد بر سدهای بتنی وزنی هنگام وقوع زلزله

150برگ

بررسی و آنالیز دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی

130برگ

بررسی تاثیر نوع خروجی بر روی میزان دبی سر ریزهای سیفونی

125برگ

بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین

140برگ

بررسی جریان در انحنا رودخانه و تعیین معیارهای طراحی برای سازه های حفاظتی

270برگ

مراحل طراحی و ساخت سر ریز نیلوفری سد مخزنی البرز و بررسی سر ریزهای دیگر

200برگ

به دست آوردن شیب بهینه دایک های ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys

180برگصفحه قبل 1 صفحه بعد

فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات پی دی اف ایران PDFiran.com
دانلود،رایگان،تحقیق،مقاله،پایان نامه،پروژه،پاورپوینت،PDF,
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تحقیق و مقالات PDFiran PDFiran.com و آدرس pdfiran.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


خبرنامه وب سایت: